Vesamo
 
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 26/06/2019
Vesamo
date : 19-08-26 17:00  read : 8,735 

친선연합회1.JPG

친선연합회2.JPG

친선연합회3.JPG

http://vufo.org.vn/VESAMO---Cau-noi-cua-tinh-huu-nghi-Viet---Han-08-4377.html?page=2