Vesamo
 
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 18/07/2018
Vesamo
date : 19-08-26 13:28  read : 5,949 

친선협회기사1.JPG

친선협회기사2.JPG

친선협회기사3.JPG

http://vufo.org.vn/Doan-Hoi-nhung-nguoi-Han-Quoc-yeu-Viet-Nam-tham-va-lam-viec-tai-Viet-Nam-08-3803.html?lang=vn