Vesamo
 
 
UBND Tỉnh Bình Dương 09/07/2018
Vesamo
date : 19-08-26 13:26  read : 6,335 

빈증성인민위원회1.JPG

빈증성인민위원회2.JPG

https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2018/07/975-pho-chu-tich-ubnd-tinh-dang-minh-hung-tiep-hoi-nhung-nguoi-han-quoc-yeu-viet-nam-vesamo