Vesamo
 
 
Hội thảo quốc tế Biển Đông VN
Vesamo
date : 19-08-29 10:29  read : 2,314 
Ngày 17 tháng 11 năm 2017, tổ chức Hội thảo quốc tế Biển Đông VN tại trường cao đẳng kỹ thuật Dongwon

캡처1.JPG

캡처2.JPG

캡처3.JPG

캡처4.JPG